اجرای باقیمانده عملیات ابنیه، تاسیسات مکانیکال و الکتریکال و بهره برداری تصفیه خانه فاضلاب شهر مهدی آباد

ظرفیت: 8000 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران