تامین کالا و نصب و راه اندازی تجهیزات و ارتقای تصفیه خانه موجود فاضلاب شهر صدرای شیراز

ظرفیت: 8294 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان شيراز