تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان فاطمه الزهرا رباط کریم

ظرفیت: 120 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی ایران