بازسازی تانک Z805 واحد HD

ظرفیت: 60 متر مکعب در ساعت.

کارفرما: شرکت پتروشیمی بندر امام