تهیه و ساخت و نصب پکیج تصفیه فاضلاب فرودگاه ساری

ظرفیت: 620 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت ساتراپ اقلیم