خدمات مهندسی،مشاوره، مطالعات اولیه و طراحی تصفیه خانه فاضلاب کارخانه شرکت پاکدیس

ظرفیت: 1500 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت پاکدیس