خرید و اجرای سیستم تصفیه فاضلاب بیمارستان افشار

ظرفیت: 120 متر مکعب در شبانه روز.

کارفرما: بیمارستان افشار