خرید و اجرای سیستم تصفیه فاضلاب بیمارستان 501 ارتش

ظرفیت: 145 متر مکعب در شبانه روز.

کارفرما: بیمارستان 501 ارتش.