خرید و اجرای سیستم تصفیه فاضلاب بیمارستان پانزده خرداد

ظرفیت: 105 متر مکعب در شبانه روز.

کارفرما: بیمارستان پانزده خرداد.