خرید و اجرای سیستم تصفیه فاضلاب بیمارستان حشمتیه

  • ظرفیت: 175 متر مکعب در شبانه روز.

کارفرما: بیمارستان حشمتیه.