طراحی، خرید، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم تصفیه خانه کارخانه سیمان فارس خوزستان

ظرفیت: 150 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان