خرید و نصب و راه اندازی واحد تصفیه آب پارك آب و آتش

ظرفیت: 150 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت توسعه عباس آباد