ساخت پکیج فلزی، محوطه سازی و ساختمانهای غیرفرآیندی تصفیه خانه فاضلاب مسکن مهر نطنز

ظرفیت: 630 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان