طراحی،خرید و اجرای مدول اول و دوم تصفیه خانه فاضلاب شهر نطنز

ظرفیت: 27500 نفر

کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان