طراحی، تامین، نصب و راه اندازی تصفیه خانه آب منطقه یک شیراز

طراحی، تامین، نصب و راه اندازی تصفیه خانه آب حاصل از بکواش ۸ عدد فیلتر شنی ثقلی در واحد تصفیه آب منطقه یک شیراز

ظرفیت: 1680 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت پتروشیمی شیراز