طراحی، تامین تجهیزات، ساخت، نصب و راه اندازی پکیج تصفیه فاضلاب کارخانه روغن نباتی ورامین

ظرفیت: 1200 متر مکعب در شبانه روز.

کارفرما: کارخانه روغن نباتی ورامین