طراحی، تامین تجهیزات، ساخت و راه اندازی پکیج تصفیه آب خاکستری دانشگاه اصفهان

ظرفیت: 200 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان