طراحی، تدارکات، اجرای سازه، ساخت و نصب راکتور بی هوازی تصفیه خانه فاضلاب واحد CF

ظرفیت: 7490 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت پتروشیمی تندگویان