طراحی، تهیه، تامین،نصب و راه اندازی و تست و تحویل دهی و آموزش سیستم تصفیه فاضلاب کارخانه قند پیشوا

ظرفیت: 150 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: کارخانه صنعت قند کردستان