طراحی، تهیه تجهیزات و مصالح، اجرا و راه اندازی کامل دو واحد تصفیه خانه فاضلاب جهت کمپ مسکونی شماره یک فازهای ۹ و ۱۰

ظرفیت: 750 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت مهندسی و ساختمان صنایع نفت (OIEC)