طراحی، خرید و اجرای تصفیه خانه فاضلاب بیمارستان پل دختر

ظرفیت: 90 متر مکعب در شبانه روز.

کارفرما: بیمارستان پل دختر