طراحی ، تهیه ، تامین تجهیزات و نصب تصفیه فاضلاب و پساب نفتی طرح پلیمر کرمانشاه

ظرفیت: 11000 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت پلیمر کرمانشاه