طراحی ، تهیه ، تامین تجهیزات و نصب پکیج Sanitary پروژه کلاستر میدان نفتی یاران شمالی

ظرفیت: 20 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت جندی شاپور