طراحی سیستم تصفیه فاضلاب بهداشتی پوند شمالی

ظرفیت: 100 متر مکعب در ساعت.

کارفرما: شرکت پتروشیمی بندر امام