طراحی و تامین مصالح و بهینه سازی سیستم تصفیه فاضلاب

ظرفیت: 120 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: سازمان صنایع دفاع- گروه صنایع تسلیحاتی- صنایع حدید