ظرفیت: 960 متر مکعب در شبانه روز. کارفرما: شرکت پلیمر کرمانشاه

ظرفیت: 960 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت پلیمر کرمانشاه