واحد تصفیه خانه شهرک صنعتی مامونیه

ظرفیت: 300 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت شهرکهای صنعتی استان مرکزی