واحد تصفیه فاضلاب شهرک صنعتی بابل کنار

ظرفیت: 220 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت شهرکهای صنعتی مازندران