پروژه طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی راکتورهای بی هوازی تصفیه خانه فاضلاب پتروشیمی شهید تندگویان به روش EPC

ظرفیت: 7490 متر مکعب در ساعت
کارفرما: پتروشیمی شهید 
پیشرفت پروژه:%40