پکیج کلرزنی مربوط به ایستگاههای تقویت فشار عسلویه، تنگ فنی و پیاز آباد از خط اتیلن غرب

ظرفیت: 2160 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت ساختمانی و توربو کمپرسورنفت  (OTCC)