ظرفیت: 1200 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت شرکت کانی کاوان شرق