ظرفیت: 150 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت توسعه عباس آباد