ظرفیت: 1680 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت پتروشیمی شیراز