طراحی، تهیه، ساخت، نصب و راه اندازی steam condensate treatment and polishing package پتروشیمی دهلران

ظرفیت: 7680 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: پتروشیمی دهلران

Related projects