طراحی، خرید، ساخت، نصب، اجرا و راه اندازی سیستم تصفیه آب cooling tower blowdown پتروشیمی هنگام

ظرفیت: 150متر مکعب در ساعت
کارفرما: پتروشیمی هنگام