ظرفیت: 8900 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت پلیمر کرمانشاه