ظرفیت: 2160 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت ساختمانی و توربو کمپرسورنفت  (OTCC)