ظرفیت: 384 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت مهندسی و ساخت نیروگاه­های اتمی