خرید و اجرای سیستم تصفیه فاضلاب بیمارستان امام خمینی تهران

ظرفیت: 250 متر مکعب در شبانه روز.

کارفرما: بیمارستان امام خمینی