خرید، نصب و راه اندازی تصفیه خانه آب شهر پلدشت به روش اسمز معکوس (RO)

ظرفیت: 3648 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان غربی