خرید پکیج تصفیه فاضلاب خوابگاه خواهران دانشگاه یزد

ظرفیت: 200 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت آب و فاضلاب استان یزد