طراحی و اجرای پکیج تصفیه خانه بیمارستان مرحوم عزیزی جویبار

ظرفیت: 50 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: دانشگاه علوم پزشکی مازندران