طراحی، ساخت، نصب، راه اندازی و بهره برداری راکتورهای بی هوازی واحد CF پتروشیمی شهید تندگویان

ظرفیت: 1200 متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: پتروشیمی شهید تندگویان