طراحی ، تهیه ، تامین تجهیزات و نصب پکیج API Separator پروژه کلاستر میدان نفتی یاران شمالی

ظرفیت: ۲۰ متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت جندی شاپور