طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب پالایشگاه نفت سنگین قشم

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی سیستم تصفیه فاضلاب Oily, Sanitary ,surface water ,  پالایشگاه نفت سنگین قشم متشکل از واحدهای

CPI، DAF، Storm Basin

ظرفیت: ۷,۴۹۰ متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت پارس بهین پالایش نفت قشم