طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب پروژه شرکت پتروشیمی مسجد سلیمان

ظرفیت: ۱۴۴۰ متر مکعب در شبانه روز.
کارفرما: شرکت ووهان چین (Wuhuan Company)